Regulamin i RODO

REGULAMIN STAJNI KONNY ZAKĄTEK

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania
regulaminu, zasad BHP oraz p.poż..
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni mają obowiązek stosować się do
poleceń oraz uwag właściciela, instruktorów oraz pracowników stajni.
3. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie obiektu z wyłączeniem miejsca do tego
przeznaczonego (wiaty przy miejscach na ogniska na brzegu stawu).
4. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na
terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone
jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy konno pod wpływem alkoholu oraz innych
środków odurzających.
6. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
7. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach
powinni zdawać sobie sprawę z charakteru uprawianego sportu (jeździectwo
klasyfikuje się do sportów ekstremalnych) i mieć świadomość z ryzyka, jakie niesie
kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń (kucyk również).
Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, w zapewnieniu bezpieczeństwa jeźdźców,
jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.
8. Na lekcje jazdy konnej mogą uczęszczać dorośli oraz dzieci pod warunkiem złożenia
pisemnego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Każda osoba podejmująca jazdę konną w Stajni Konny Zakątek zobowiązana jest do
ubezpieczenia się od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców
zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną
odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie obiektu Konny Zakątek.
10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie stajni jedynie pod opieką pełnoletniego
opiekuna.
11. Każda osoba wsiadająca na konia zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego
nakrycia głowy. Kask lub toczek można nieodpłatnie wypożyczyć w stajni.
12. Zabrania się wchodzenia na ujeżdżalnię, halę, padoki i do boksów bez zgody
instruktora.
13. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się
podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich.
14. Zabrania się dokarmiania zwierząt hodowlanych bez wcześniejszej zgody ich
opiekuna.
15. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to
spowodować spłoszenie się zwierzęcia.
16. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego,
pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną
za wyrządzoną szkodę.
17. Wejście na teren Stajni Konny Zakątek* stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku przez Tomasz Pęski, ul Żwirki i Wigury 94 17-100 Bielsk Podlaski, w celu reklamowania, promowania Stajni Konny Zakątek poprzez opublikowanie zdjęć oraz zapisu wideo i audio wykonanego na terenie Stajni Konny Zakątek na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w ulotkach i innych materiałach promocyjnych.